فرم ها

دریافت فرم تاییدیه ایمنی الکتروموتور

دریافت فرم شماره ۱ – تغییر مسئول تیم

دریافت فرم شماره ۲ – معرفی عضو جدید تیم

دریافت فرم شماره ۳  – تقاضای انصراف از مسابقه ملی الکتروموتور پربازده

دریافت فرم شماره ۴ – تقاضای انصراف عضو از تیم

دریافت فرم شماره ۵ – فطع همکاری با عضو

دریافت فرم شماره ۶ – معرفی عضو جدید تیم